Classes

For info on Shiatsu classes please visit www.Zenshiatsuchicago.org.

Current course offerings include:

Beginning Zen Shiatsu week long intensive Dec 1 2014
Zen Shiatsu 2 two weekends in November 2014
ABT review course this fall at Zen Shiatsu Chicago
East Meets West this Nov-Dec 2014